Добре дошли в avi-building.com
 
 

Търсене

Рискове и измами при сделки с имоти

 

Източник: сп. Твоят Бизнес

 

Всеки купувач или продавач минава своя път на колебания и въпроси, докато стигне до решението да направи сделка. Остава съмнението дали е избрал подходящия момент и доколко цената е добра. Независимо от отговора обаче, много участници в пазара на имоти се страхуват, че ще бъдат подведени или измамени. Нещо повече, това чувство се засилва при поява на статия в пресата за измами, а за съжаление има вече и нотариуси, на които се търси отговорност за нарушения.

 

 Основният риск за купувача е дали действително ще стане собственик на имота, предмет на покупко-продажбата. Проблеми може да има или вследствие на неистински документи, или от непълна информация за имота или собственика. На пазара, за съжаление, се срещат продавачи, които представят фалшифицирани документи или с невярно съдържание. Все още у нас някои хора смятат едва ли не за обидно искането да се легитимират при водене на преговори и сключване на предварителен договор. А освен че това дава възможност да се види дали лицето е посоченото в представените документи за собственост, да се преценят и някои други обстоятелства.

 

Що се отнася до подправените документи за самоличност, някои от тях наистина са много близко до оригинала и е почти невъзможно да се различат от непрофесионалист. Все пак нотариусите, които всеки ден боравят с такива документи, има по-голяма вероятност да проявят подозрение към представяните им документи и да направят проверка, дори да откажат изповядването на сделката, ако имат съмнения. Много въпроси могат да възникнат при участие на пълномощник по сделката. При продажба той трябва да е изрично упълномощен за конкретния имот, при това от текста на пълномощното да е ясен обемът на представителната власт. Купувачът трябва да е сигурен, че лицето може не само да води преговори, но и да сключи предварителен договор, или че има правото да сключи и нотариалната сделка за продажба.

 

Много е важно дали на пълномощника е дадено и правото да получава суми капарото или продажната цена.

В противен случай купувачът може да плати не на когото трябва и да загуби парите и правата върху имота. Не забравяйте още нещо, което е много важно и често се подценява в практиката: този, който е дал пълномощно, винаги има право и сам да извършва същите правни действия, както и да упълномощи и друго лице със същите права. Казано по-просто, докато вие като купувач подписвате предварителен договор, недобросъвестният собственик лично или чрез друг пълномощник може вече да е подписал и други предварителни договори. Предварителният договор не прави купувача собственик. Но извън съдържанието, много рискови моменти може да има и при изготвяне на пълномощното. За сключване на сделки по нотариален ред се изисква нотариална заверка на подписа на упълномощителя върху пълномощното. Но в селищата, където няма нотариус, право да правят заверка на подписите имат кметовете. Оттук могат да произтекат много неприятни случаи на фалшифициране на подписи или заверка на подпис, без личното присъствие на упълномощителя.

 

 При нотариусите се водят специални регистри, в които се описват подробно всички заверени пълномощни и те не отказват справка, дали действително са заверили определено пълномощно.

Дори пълномощното да не е фалшиво, упълномощителят може да не е жив при сключване на сделката. Може да е оттеглил пълномощното и да е прекратил правата на пълномощника писмено, но да не е иззето физически самото пълномощно. Възможно е дори упълномощителят да е бил в състояние, в което не разбира свойството и значението на постъпките си - болест, алкохолно или наркотично опиянение. Всяко атакуване впоследствие на пълномощното, може да доведе до отпадане с обратна сила на правата на купувача.

 

Най-общо като защитни механизми би трябвало да държите тези документи да са наистина актуални, независимо от общоприетия шестмесечен срок за валидността на много от тях..