Добре дошли в avi-building.com
 
 

Търсене

Често задавани въпроси

Какво е добре да знаете когато купувате имот?

 • Купувачът на недвижим имот се явява краен потребител, когато купува имот за лични нужди или инвеститор, когато осъществява сделки за реализиране на печалба или даване под наем закупения недвижим имот с цел доходоностност и възвращаемост на инвестицията.
  Независимо дали избирате апартамент, офис или друг вид имот за задоволяване на лични нужди, винаги трябва да допускате, че в бъдеще може да ви се наложи да продадете или замените имота, затова преценката на брокера за неговата пазарна ликвидност е от съществено значение. Не трябва да се забравя, че дори и в условията на тежка икономическа криза, вложените пари в недвижим имот са в максимална степен добре инвестирани.
  Ние винаги съветваме клиентите си да считат покупката на недвижим имот за инвестиция.
  Изцяло във Ваш интерес е да бъдете добре информирани за състоянието на пазара на имоти и за цените на отделните типове имоти в конкретния район. В случай, че желаете да закупите имот с ипотечен заем, ние ще подберем най-добрите условия за кредит съобразно Вашите възможности и изисквания.
  Нашите консултанти задължително дават своето аргументирано становище по отношение на възможностите, които предлага пазарът на недвижими имоти съобразно търсенето на купувача за тип имот и определена цена. За купувачите, сключили договор за поръчка за покупка с нас, консултацията е безплатна.
  Становището е резултат на извършваните от фирмата седмични анализи на пазара, проучвания за отделните сегменти, прогнозни очаквания и обработването на сравнителен материал.

Как да се предпазите от подводните камъни при покупка на имот от задлъжнял собственик, който има не погасени данъчни задължения подлежащи на принудително събиране? И как може да сте сигурни, че за имота който купувате няма такъв риск?

 • Задължително изискайте от продавача на имота Удостоверение по чл.87, което се издава от НАП. Нотариусът няма задължение за изиска този документ. Предоставянето на този документ е въпрос на добра воля от страна на продавача, и вие като купувач ако не я изискате ще трябва да разчитате само на клетвената декларация по чл.264 от ДОПК. Информацията  в декларацията не подлежи на проверка. Именно за това единствения документ удостоверяващ липсата на данъчни задължения е Удостоверението по чл.87.
 • Изповядвайте сделките на реалната продажна цена. При разваляне на сделка и обявяването и в недействителна, купувача ще получи обратно обявената цена, която е записана в нотариалния акт за собственост тъй като тя е и действителната цена според закона.

 

Какви данни се съдържат в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти?

 • Кадастралната карта съдържа границите на недвижимите имоти – поземлен имот, сграда, включително изградена в груб строеж и самостоятелен обект в сграда. Схемите на самостоятелните обекти в сграда отразяват взаимното разположение на самостоятелните обекти по етажи, но не съдържат данни за точното им пространствено положение и размери.
  Всеки недвижим имот е еднозначно определен на територията на страната с идентификатора си. За всеки имот се съдържат данни за начина на трайно ползване и за трайното предназначение на територията, в чиито граници попада. В кадастралната карта се съдържат точките от геодезическата основа, наименованията на местности, улици, квартали, исторически и природни забележителности, водни течения, ж. п. гари и други, както и номерата от административните адреси на поземлените имоти.
  В кадастралната карта са нанесени държавната граница, границите на административно – териториалните единици, на териториите с еднакво трайно предназначение и на землищните граници.

  В кадастралния регистър на недвижимите имоти за всеки недвижим имот са отразени и площта на имота, административния му адрес, за сграда - етажността й, както и данни за собствениците и носителите на други вещни права, и актовете, от които те черпят правата си.